CAPITAL – EUROPEJSKI CONSULTING INWESTYCYJNY Sp. z o.o. oferuje swoim klientom kompleksowy zakres usług doradztwa prawno-finansowego począwszy od fazy koncepcji inwestycji, poprzez realizację projektu, a kończąc na procesie rozliczenia przedsięwzięcia inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości pozyskania dotacji.
W ramach proponowanej współpracy oferujemy klientom, jako pierwszy etap pozyskiwania środków, przeprowadzenie Audytu dotacyjnego po kątem planowanych przedsięwzięć.


Zakres oferowanego Audytu dotacyjnego pozyskania dotacji obejmuje:

 • Weryfikację planowanego projektu pod względem prawnym i administracyjnym w zakresie pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania (w tym m.in. dotacje UE, pożyczki z umorzeniem, wejścia kapitałowe funduszy, środki budżetu państwa),
 • Kompleksową analizę aspektów towarzyszących realizacji projektu, włącznie z oszacowaniem ryzyk planowanego przedsięwzięcia,
 • Badanie możliwości finansowania projektu z zewnętrznych źródeł,
 • Badanie możliwości wykorzystania różnych źródeł finansowania projektu,
 • Szczegółowy opis programów pomocowych, z których można skorzystać na dany cel, w tym:
  - Szczegółową charakterystykę programu pod kątem danej inwestycji,
  - Źródło finansowania (budżet, środki UE, itp.),
  - Formę dofinansowania (refundacja, zaliczka itp.),
  - Maksymalny poziom dofinansowania wyrażony jako % kosztów kwalifikowanych,
  - Szczegółowy zakres kosztów kwalifikujących się do wsparcia,
 • Opracowanie zakresów ‎projektów, stanowiących cześć wniosków o dofinansowanie,
 • Wyznaczenie wstępnego harmonogramu rzeczowo-finansowego projektów,
 • Prezentację wyników przeprowadzonego audytu w siedzibie klienta wraz z podaniem rekomendacji, jakie działania należy podjąć, aby zwiększyć szansę na otrzymanie dofinansowania.

 

Korzyści dla Państwa przedsiębiorstwa z przeprowadzenia Audytu dotacyjnego:

 • Możliwość skutecznego pozyskiwania dotacji na Państwa projekty,
 • Skuteczna i kompleksowa weryfikacja planowanych projektów pod kątem możliwości ich dofinansowania,
 • Możliwość sprawnego skoordynowania źródeł finansowania projektów,
 • Wypracowanie odpowiedniego podziału zakresów obowiązków i harmonogramu prac przygotowawczych w celu uzyskania jak największej dotacji,
 • Określenie priorytetowych kierunków projektów ze względu na ich szanse uzyskania dofinansowania,
 • Wyższy poziom prawnego bezpieczeństwa nakładających się na siebie procedur aplikacyjnych w zakresie unijnego i krajowego prawa pomocy publicznej, prawa zamówień publicznych, prawa własności intelektualnej, prawa gospodarczego,
 • praca zespołu kompetentnych osób i podmiotów zaangażowanych w przygotowanie dokumentacji aplikacyjne.