W zakresie obsługi podmiotów publicznych, główną specjalizacją Capital-ECI jest prawo zamówień publicznych. Oferujemy kompleksowe usługi wsparcia dla Zamawiającego, zarówno
w ramach posiadanych przez niego ustawowych kompetencji, jak i w zakresie minimalizacji ryzyk prawnych wynikających z procedury postępowania przetargowego, a także już z samej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego.

 

Zakres świadczonych usług:

  • Doradztwo prawne,
  • Opracowanie regulaminu i procedur zamówień publicznych w jednostce,
  • Przygotowanie i analiza postępowania przetargowego, w tym doradztwo przy wyborze trybu udzielenia zamówienia i rodzaju zastosowanego wynagrodzenia dla wykonawcy,
  • Opracowanie wzoru umowy i analiza zapisów SIWZ,
  • Analiza ofert złożonych na etapie postępowania przetargowego, w tym doradztwo dla Komisji Przetargowej,
  • Przygotowanie korespondencji oraz reprezentowanie Zamawiającego przed organami kontrolnymi i Krajową Izbą Odwoławczą,
  • Doradztwo i pełna obsługa na etapie realizacji umowy,
  • Negocjacje z kontrahentami, w tym rozwiązywanie sporów i analiza zmian zapisów umowy.

 

Zespół obsługujący postępowania z zakresu prawa zamówień publicznych dokonuje szczegółowej wyceny usług po zebraniu dokładnych informacji o wymaganiach i zapotrzebowaniu składanym przez klientów. Podejmujemy współpracę zarówno w zakresie jednorazowego doradztwa, jak i umów długoterminowych z wynagrodzeniem ryczałtowym oraz mieszanym.